GTC

1. Allmänt, tillämpningsområde

Följande allmänna försäljnings-, leverans- och betalningsvillkor utgör en integrerad del av varje avtal som ingås mellan vårt företag och en kund. Dessa finns tillgängliga vid disken på våra försäljningsställen, på vår webbplats och i olika kataloger och broschyrer. De anses således kända och accepterade utan förbehåll när ett konto öppnas, en order läggs, ett avtal ingås eller varorna tas i besittning. De har företräde framför andra allmänna villkor; vi förbehåller oss rätten att göra tilläggsavtal, försäkringar eller produktspecifika villkor och dessa måste under alla omständigheter godkännas skriftligen av två behöriga medarbetare i vårt företag. Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor.

2. erbjudanden

Alla erbjudanden på webbplatser, i kataloger, broschyrer, utställningar etc. kan komma att ändras och är inte bindande. Bolaget är endast bundet av erbjudanden som riktas personligen till våra kunder. Våra erbjudanden gäller i högst tre månader.
Produktsortimentet kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Företaget är inte skyldigt att hålla alla artiklar som anges på webbsidor, i kataloger, broschyrer, utställningar etc. i lager.

3. Priser

Företaget förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra de angivna priserna. Om inget annat anges gäller priserna hämtade från bolagets lager.

4. transport, förpackningsmaterial och övriga kostnader

Eventuella kostnader för transport, montering, emballage, pallar, lossning, kranar, specialmaskiner etc. ingår inte i våra priser utan debiteras enligt gällande taxa vid fakturering. Dessa kostnader kan komma att öka, särskilt på grund av fluktuationer i bränslepriser och justeringar av HVF. Tilläggsavgifter tillkommer för transporter i bergen.
Fakturerade pallar som returneras i perfekt skick och med betald frakt kommer att krediteras, varvid en användningsavgift dras av. Endast det antal pallar som fakturerats får returneras. Pallar som överstiger pallbalansen kommer inte att krediteras. Vid avhämtningsorder för pallar utan samtidig leverans av gods debiteras en andel av transportkostnaden. Direktbyte av pallar utan avräkning eller kreditnota är förbjudet.

5. Leveranser

5.1. Leveranstider
Bolaget gör allt som står i dess makt för att hålla leveranstiderna. Dessa är dock endast ungefärliga och binder inte bolaget på något sätt. Om tidsfrister inte iakttas har kunden inte rätt att frånträda avtalet eller kräva ersättning av bolaget. I synnerhet force majeure, strejk, driftsstopp, produktionsbegränsningar, skador på produktionsanläggningar, försenad eller utebliven leverans från leverantör, drifts- eller trafikstörningar eller liknande oförutsedda händelser utanför vår kontroll befriar bolaget från att fullgöra ingångna avtal inom avtalad leveranstid eller till och med från att fullgöra dem i sin helhet om leverans är omöjlig.
De avtalade leveranstiderna gäller från avtalets ingående, dock tidigast efter det att all information som krävs från kunden har mottagits.
Om leverans på avrop har avtalats, är beställaren skyldig att avropa varan inom avtalad tid/dag; om inte särskild tid/dag har angivits, får denna inte vara längre än sex månader från avtalets ingående. Efter utgången av denna tid har bolaget rätt att kräva omedelbar fullgörelse av avtalet. Om prishöjningar görs av bolagets leverantörer innan leveransen eller delleveransen avropas, kommer dessa att debiteras för de leveranser eller delleveranser som ännu inte avropats.

5.2. Transport och avlastning
Våra varor levereras av företaget självt eller av ett av oss anlitat transportföretag till den adress som anges i offerten, orderbekräftelsen eller av kunden, varvid avlastningsplatsen måste vara lätt åtkomlig för våra fordon. Vid avlastning placeras godset på marken bredvid fordonet.
Mottagaren ska ge nödvändig assistans vid avlastning av gods. Bolaget kommer att fakturera eventuell väntetid enligt gällande taxa. Om leverans har aviserats men kunden eller en av kunden bemyndigad person inte är närvarande vid leveranstillfället, ska godset anses ha blivit vederbörligen överlämnat vid avlastning.
Eventuella transportskador måste anmälas skriftligen av kunden till bolagets levererande försäljningsställe och till transportören inom 48 timmar efter mottagandet av godset.

6. Överföring av förmåner och risker

Förmån och risk övergår från bolaget till kunden vid leverans av varorna från försäljningsstället eller lagret, även om leveransen sker fraktfritt eller enligt en liknande klausul.
Enda undantaget från detta är leveranser som görs av Bolaget eller för dess räkning av Leverantören, i vilket fall nytta och risk övergår till Kunden vid lossning.

7. garanti på grund av fel på varan

7.1. Defekter
Mindre avvikelser i mått, ytkvalitet, vikt och färg som är handelsbrukliga eller beror på produktionsteknik och i allmänhet alla avvikelser som inte avviker från gällande standarder ska inte betraktas som fel, förutsatt att den levererade varan är lämplig för avsedd användning. Det finns inte heller några fel i följande fall: Åsidosättande av erkända regler inom byggbranschen; felaktig hantering, användning, implementering eller lagring; brott mot tekniska instruktioner eller installations- och underhållstjänster; brott mot design eller andra föreskrifter från våra leverantörer eller tillverkare; naturligt slitage eller överdriven användning.

7.2. Meddelande om fel och brister
Kunden eller den av kunden anlitade chauffören ska omedelbart efter mottagandet kontrollera varans skick. Bolaget ska endast beakta reklamationer avseende fel i varorna och reklamationer på grund av ofullständig eller felaktig leverans om de lämnas in skriftligen till det levererande försäljningsstället senast inom sju arbetsdagar efter mottagandet av varorna, tillsammans med leveransdokumenten eller fakturan. Fel som inte kan upptäckas vid en omedelbar kontroll måste anmälas så snart de upptäcks. Om kunden underlåter att göra detta ska varan anses vara godkänd. Felen måste beskrivas exakt. Underkända varor får inte under några omständigheter installeras eller användas; i annat fall ska de anses godkända. Företaget vidarebefordrar klagomålet till den berörda leverantören eller tillverkaren.

7.3. Preskriptionstid
Garantitiden är ett år från det att varan levererats.

7.4. Garantitjänster
Vid befogade reklamationer och garantianspråk har bolaget rätt att efter eget gottfinnande byta ut eller reparera den felaktiga varan på egen bekostnad, eller att medge prisavdrag, eller att häva köpet. Återförsäljaren ska lämna samma garanti för reparerade eller utbytta varor som för den ursprungliga servicen. Utbytta eller returnerade delar blir företagets egendom. I särskilda fall får bolaget helt eller delvis svara för installations- och flyttkostnader samt transport- och serviceavgifter, förutsatt att dessa står i rimlig proportion till värdet av den reklamerade varan. Ytterligare anspråk, i synnerhet på ersättning för skador som inte på något sätt har uppstått på de levererade varorna själva (direkt och indirekt skada), är uteslutna. Garantiservice som tillhandahålls direkt till kunden av leverantören eller tillverkaren är reserverad. Felanmälan och garantianspråk befriar inte kunden från skyldigheten att betala i rätt tid.
Företagets garantiåtagande är i allmänhet uteslutet om och i den mån det tar på sig funktionen som fakturerings- och betalningsombud.

8. Byte och återlämnande av varor

Byte och retur av varor är endast möjligt efter överenskommelse med företaget. Specialanpassade produkter och varor som företaget inte har i lager eller som levererats från fabrik tas inte tillbaka. Eventuella transport- och förpackningskostnader ska i samtliga fall bäras av kunden. Utgångna varor och öppnade förpackningar byts inte ut och tas inte heller tillbaka. Returnerade varor accepteras endast i felfritt skick och krediteras med ett avdrag på minst 20% från fakturapriset. Företaget kommer att utfärda en retursedel för alla returer.

9. Betalningsvillkor

Betalningsvillkoren avtalas innan den första affärsförbindelsen inleds. KUBATEC BMT AG förbehåller sig rätten att när som helst ändra betalningsvillkoren.

10. Förbehåll om äganderätt

Bolaget och kunden avtalar härmed uttryckligen om ett äganderättsförbehåll som gäller för alla köpeavtal som ingås mellan parterna. Kunden blir därför inte ägare till den sålda varan vid tillträdet, utan först vid betalning av hela den avtalade köpeskillingen. Bolaget har därmed rätt att ensidigt och på egen bekostnad låta registrera detta äganderättsförbehåll i det offentliga registret hos kronofogdemyndigheten.

11 Plats för fullgörande, jurisdiktion, tillämplig lag

Platsen för fullgörandet är bolagets säte. För alla tvister som avtalet eller dessa allmänna villkor kan ge upphov till, ska företagets säte vara den exklusiva platsen för jurisdiktion. Avtalet och dessa allmänna villkor är underkastade Liechtensteins lagstiftning. Skulle enskilda bestämmelser i dessa allmänna villkor vara ogiltiga ska detta inte påverka giltigheten av övriga bestämmelser.

Producerad i Liechtenstein.
Tillgänglig över hela världen.

Läs mer om detta