GTC

1. Generelt, anvendelsesområde

Følgende generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser utgjør en integrert del av enhver kontrakt som inngås mellom vårt selskap og en kunde. Disse er tilgjengelige på våre utsalgssteder, på våre nettsider og i ulike kataloger og brosjyrer. De anses derfor å være kjent og akseptert uten forbehold når en konto åpnes, en ordre legges inn, en kontrakt inngås eller varene tas i besittelse. De har forrang foran eventuelle andre generelle vilkår og betingelser; vi forbeholder oss retten til å inngå tilleggsavtaler, forsikringer eller produktspesifikke betingelser, og disse må i alle tilfeller godkjennes skriftlig av to autoriserte medarbeidere i vårt selskap. Selskapet forbeholder seg retten til når som helst å endre disse generelle vilkårene.

2. Tilbud

Alle tilbud på nettsider, i kataloger, brosjyrer, utstillinger osv. er med forbehold om endringer og er ikke bindende. Selskapet er kun bundet til tilbud som er rettet personlig til våre kunder. Tilbudene våre er gyldige i maksimalt tre måneder.
Produktutvalget kan endres når som helst uten forvarsel. Selskapet er ikke forpliktet til å ha alle varer som er oppført på nettsider, i kataloger, brosjyrer, utstillinger osv. på lager.

3. Priser

Selskapet forbeholder seg retten til å endre de oppgitte prisene når som helst og uten forvarsel. Med mindre annet er oppgitt, forutsettes prisene hentet fra selskapets lager.

4. Transport, emballasjemateriell og andre kostnader

Eventuelle kostnader for transport, montering, emballasje, paller, lossing, kraner, spesialmaskiner osv. er ikke inkludert i våre priser og vil bli belastet etter gjeldende sats når fakturaen utstedes. Disse kostnadene kan øke, særlig på grunn av svingninger i drivstoffprisene og justeringer av HVF. Det er tilleggsavgift for transport i fjellet.
Fakturerte paller som returneres i perfekt stand og med betalt frakt, vil bli kreditert, men et bruksgebyr vil bli trukket fra. Kun det antall paller som er fakturert, kan returneres. Paller som overstiger pallesaldoen, vil ikke bli kreditert. Ved avhentingsordre for paller uten samtidig levering av varer, vil en andel av transportkostnadene bli belastet. Direkte utveksling av paller uten oppgjør eller kreditnota er forbudt.

5. Leveranser

5.1. Leveringstider
Selskapet gjør alt som står i dets makt for å overholde leveringsfristene. Disse er imidlertid kun omtrentlige og forplikter ikke selskapet på noen måte. Manglende overholdelse av tidsfrister gir ikke kunden rett til å trekke seg fra kontrakten eller kreve erstatning fra selskapet. Spesielt force majeure, streik, driftsstans, produksjonsbegrensninger, skade på produksjonsanlegg, forsinket eller manglende levering fra en leverandør, drifts- eller trafikkforstyrrelser eller lignende uforutsette hendelser utenfor vår kontroll skal frita selskapet fra å oppfylle inngåtte kontrakter innenfor den avtalte leveringstiden eller til og med fra å oppfylle dem i sin helhet i tilfelle umulighet av levering.
De avtalte leveringsfristene gjelder fra avtaleinngåelse, men tidligst etter at vi har mottatt alle nødvendige opplysninger fra kunden.
Dersom det er avtalt levering på avrop, er kunden forpliktet til å avbestille varen innen avtalt frist/dato, med mindre det er angitt en særskilt frist/dato, som ikke skal være lenger enn seks måneder fra avtaleinngåelsen. Etter utløpet av denne fristen har selskapet rett til å kreve umiddelbar oppfyllelse av avtalen. Dersom det foretas prisøkninger fra Selskapets leverandører før leveransen eller delleveransen avbestilles, vil disse bli viderefakturert for de leveranser eller delleveranser som ennå ikke er avbestilt.

5.2. Transport og lossing
Våre varer leveres av selskapet selv eller av et transportselskap på oppdrag fra oss til den adressen som er oppgitt i tilbudet, ordrebekreftelsen eller av kunden, der lossestedet må være lett tilgjengelig for våre biler. Ved lossing plasseres varene på bakken ved siden av kjøretøyet.
Mottakeren må sørge for nødvendig assistanse ved lossing av varene. Selskapet vil fakturere eventuell ventetid i henhold til gjeldende tariff. Dersom levering er varslet, men kunden eller en person med fullmakt fra kunden ikke er til stede på leveringstidspunktet, skal varene anses for å være behørig overlevert ved lossing.
Eventuelle transportskader må rapporteres skriftlig av kunden til selskapets salgssted og transportøren innen 48 timer etter mottak av varene.

6. Overføring av fordeler og risiko

Fordel og risiko overføres fra selskapet til kunden ved levering av varene fra salgsstedet eller lageret, selv om leveringen skjer fraktfritt eller i henhold til en lignende klausul.
Det eneste unntaket fra dette er leveranser som foretas av Selskapet eller på Selskapets vegne av Leverandøren, i hvilket tilfelle fordelen og risikoen skal overføres til Kunden ved lossing.

7. Garanti på grunn av mangler ved varen

7.1. Mangler
Mindre avvik i mål, overflatekvalitet, vekt og farge som er handelsmessige eller produksjonstekniske, og generelt alle avvik som ikke avviker fra gjeldende standarder, skal ikke anses som mangler, forutsatt at de leverte varene egner seg for den tiltenkte bruken. Det foreligger heller ingen mangler i følgende tilfeller: Manglende overholdelse av anerkjente regler i byggebransjen; feilaktig håndtering, bruk, implementering eller lagring; brudd på tekniske instruksjoner eller installasjons- og vedlikeholdstjenester; brudd på design eller andre forskrifter fra våre leverandører eller produsenter; naturlig slitasje eller overdreven bruk.

7.2. Melding om mangler
Kunden eller sjåføren som kunden har gitt fullmakt, må kontrollere varens tilstand umiddelbart etter mottak. Selskapet skal kun behandle reklamasjoner vedrørende mangler ved varene og reklamasjoner på grunn av ufullstendig eller feilaktig levering dersom de sendes skriftlig til det utleverende salgsstedet senest innen syv virkedager etter mottak av varene, sammen med leveringsdokumentene eller fakturaen. Mangler som ikke kan gjenkjennes ved umiddelbar inspeksjon, skal rapporteres så snart de oppdages. Hvis kunden unnlater å gjøre dette, skal varene anses for å være godkjent. Manglene må beskrives nøyaktig. Avviste varer må ikke under noen omstendighet installeres eller brukes, ellers skal de anses som godkjente. Selskapet videresender klagen til den aktuelle leverandøren eller produsenten.

7.3. Foreldelsesfrist
Garantiperioden er ett år fra levering av varene.

7.4. Garantitjenester
Ved berettigede reklamasjoner og garantikrav har selskapet rett til, etter eget skjønn, å erstatte eller reparere den mangelfulle varen for egen regning, eller å gi prisavslag eller heve kjøpet. Forhandleren skal gi samme garanti for reparerte eller erstattede varer som for den opprinnelige tjenesten. Utskiftede eller returnerte deler blir selskapets eiendom. I særlige tilfeller kan selskapet helt eller delvis overta installasjons- og flyttekostnadene samt transport- og servicekostnader, forutsatt at disse står i et rimelig forhold til verdien av de varer det reklameres over. Ytterligere krav, særlig krav om erstatning for skader som ikke har oppstått på selve den leverte varen (direkte og indirekte skader), er utelukket. Det tas forbehold om garantiytelser som leveres direkte til kunden av leverandøren eller produsenten. Melding om mangler og garantikrav fritar ikke kunden fra plikten til å betale i tide.
Selskapets garantiforpliktelse er generelt utelukket hvis og i den grad det påtar seg funksjonen som fakturerende og betalende agent.

8. Bytte og retur av varer

Bytte og retur av varer er kun mulig etter avtale med selskapet. Spesialtilpassede produkter og varer som selskapet ikke har på lager eller som er levert fra fabrikk, tas ikke tilbake. Eventuelle transport- og emballasjekostnader skal i alle tilfeller bæres av kunden. Utgåtte varer og åpnet emballasje vil verken bli byttet eller tatt tilbake. Returnerte varer vil kun bli akseptert i perfekt stand; de vil bli kreditert med et fradrag på minst 20 % fra fakturaprisen. Selskapet utsteder en returseddel for alle returer.

9. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelsene avtales før det første forretningsforholdet innledes. KUBATEC BMT AG forbeholder seg retten til når som helst å justere betalingsbetingelsene.

10. Forbehold om eiendomsrett

Selskapet og kunden er herved uttrykkelig enige om et eiendomsforbehold som gjelder for alle kjøpekontrakter som inngås mellom partene. Kunden blir derfor ikke eier av de solgte varene ved overtakelse, men først ved betaling av hele den avtalte kjøpesummen. Selskapet gis dermed fullmakt til ensidig og for egen regning å sørge for at det foreliggende eiendomsforbeholdet blir innført i det offentlige registeret hos inkassobyrået.

11 Oppfyllelsessted, jurisdiksjon, gjeldende lov

Oppfyllelsesstedet er selskapets hovedkontor. For alle tvister som kontrakten eller disse generelle vilkårene kan gi opphav til, skal selskapets registrerte kontor være det eksklusive vernetinget. Avtalen og disse generelle vilkårene er underlagt liechtensteinsk lov. Dersom enkelte bestemmelser i disse Generelle Vilkårene skulle være ugyldige, skal dette ikke påvirke gyldigheten av de øvrige bestemmelsene.

Produsert i Liechtenstein.
Tilgjengelig over hele verden.

Lær mer