GTC

1. algemeen, toepassingsgebied

De volgende Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden maken integraal deel uit van elk contract dat wordt afgesloten tussen ons bedrijf en een klant. Deze zijn verkrijgbaar bij de balies van onze verkooppunten, op onze website en in verschillende catalogi en brochures. Dienovereenkomstig worden ze geacht bekend en zonder voorbehoud geaccepteerd te zijn wanneer een rekening wordt geopend, een bestelling wordt geplaatst, een contract wordt gesloten of de goederen in bezit worden genomen. Ze hebben voorrang op alle andere algemene voorwaarden; we behouden ons het recht voor om bijkomende afspraken, verzekeringen of productspecifieke voorwaarden te maken en deze moeten in elk geval schriftelijk worden goedgekeurd door twee bevoegde medewerkers van ons bedrijf. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

2. aanbiedingen

Alle aanbiedingen op websites, in catalogi, brochures, tentoonstellingen enz. zijn onderhevig aan wijzigingen en niet-bindend. Het bedrijf is alleen gebonden aan aanbiedingen die persoonlijk gericht zijn aan onze klanten. Onze aanbiedingen zijn maximaal drie maanden geldig.
Het productassortiment kan op elk moment en zonder speciale kennisgeving worden gewijzigd. Het bedrijf is niet verplicht om alle artikelen die vermeld staan op webpagina’s, in catalogi, brochures, tentoonstellingen etc. op voorraad te houden.

3. prijzen

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de vermelde prijzen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Tenzij anders vermeld, worden prijzen geacht te worden opgehaald bij het magazijn van het bedrijf.

4. transport, verpakkingsmateriaal en andere kosten

Eventuele kosten voor transport, installatie, verpakking, pallets, lossen, kranen, speciale machines, enz. zijn niet inbegrepen in onze prijzen en worden in rekening gebracht tegen het geldende tarief wanneer de factuur wordt opgesteld. Deze kosten kunnen stijgen, met name door schommelingen in de brandstofprijzen en aanpassingen aan het HVF. Voor vervoer in de bergen gelden toeslagen.
Gefactureerde pallets die in perfecte staat en franco worden geretourneerd, worden gecrediteerd, waarbij een gebruiksvergoeding in mindering wordt gebracht. Alleen het aantal gefactureerde pallets mag worden geretourneerd. Pallets die het palletsaldo overschrijden, worden niet gecrediteerd. Bij afhaalorders voor pallets zonder gelijktijdige levering van goederen wordt een deel van de transportkosten in rekening gebracht. Een rechtstreekse uitwisseling van pallets zonder verrekening of creditnota is verboden.

5. leveringen

5.1. Levertijden
Het bedrijf doet er alles aan om de leveringstermijnen te halen. Deze zijn echter slechts bij benadering en binden het bedrijf op geen enkele manier. Het niet naleven van de termijnen geeft de klant niet het recht om zich terug te trekken uit het contract of om schadevergoeding te eisen van het bedrijf. Met name overmacht, staking, bedrijfsbeëindiging, productiebeperkingen, schade aan productiefaciliteiten, vertraging in de levering of niet-levering door een leverancier, bedrijfs- of verkeersstoringen of soortgelijke onvoorziene gebeurtenissen buiten onze macht ontslaan het bedrijf van de nakoming van afgesloten contracten binnen de overeengekomen leveringstermijn of zelfs van de volledige nakoming ervan in het geval van onmogelijkheid tot levering.
De overeengekomen leveringstermijnen gelden vanaf het sluiten van het contract, maar ten vroegste na ontvangst van alle vereiste informatie van de klant.
Indien levering op afroep is overeengekomen, is de klant verplicht de goederen binnen de overeengekomen termijn/datum af te roepen; tenzij een speciale termijn/datum is vastgesteld, is deze niet langer dan zes maanden na het sluiten van het contract. Na het verstrijken van deze termijn heeft het bedrijf het recht om onmiddellijke nakoming van het contract te eisen. Als leveranciers van het Bedrijf prijsverhogingen doorvoeren voordat de levering of deellevering wordt afgebroken, worden deze doorberekend voor de nog niet afgebroken leveringen of deelleveringen.

5.2. Transport en lossen
Onze goederen worden geleverd door het bedrijf zelf of door een transportbedrijf in onze opdracht op het adres dat vermeld staat op de offerte, orderbevestiging of door de klant, waarbij de losplaats gemakkelijk bereikbaar moet zijn voor onze voertuigen. Bij het lossen worden de goederen naast het voertuig op de grond geplaatst.
De ontvanger moet de nodige bijstand verlenen bij het lossen van de goederen. Het bedrijf factureert eventuele wachttijd volgens het geldende tarief. Als de levering is aangekondigd, maar de klant of een door de klant gemachtigde persoon niet aanwezig is op het moment van levering, worden de goederen geacht naar behoren te zijn overhandigd bij het lossen.
Eventuele transportschade moet door de klant binnen 48 uur na ontvangst van de goederen schriftelijk worden gemeld aan het toeleverende verkooppunt van het bedrijf en aan de vervoerder.

6. overdracht van voordelen en risico’s

Voordeel en risico gaan over van het bedrijf naar de klant bij levering van de goederen vanaf het verkooppunt of magazijn, zelfs als de levering franco of onder een gelijkaardige clausule gebeurt.
De enige uitzonderingen hierop zijn leveringen door het Bedrijf of namens het Bedrijf door de Leverancier, in welk geval het voordeel en risico overgaan op de Klant bij het lossen.

7. garantie als gevolg van defecten aan het artikel

7.1. Defecten
Geringe afwijkingen in afmetingen, oppervlaktekwaliteit, gewicht en kleur die gebruikelijk zijn in de handel of te wijten zijn aan productietechnologie, en in het algemeen alle verschillen die niet afwijken van de geldende normen, worden niet beschouwd als gebreken, mits de geleverde goederen geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Er zijn ook geen gebreken in de volgende gevallen: veronachtzaming van erkende regels van de bouwindustrie; onjuiste behandeling, gebruik, uitvoering of opslag; overtreding van technische instructies of installatie- en onderhoudsdiensten; overtreding van ontwerp- of andere voorschriften van onze leveranciers of fabrikanten; natuurlijke slijtage of overmatig gebruik.

7.2. Kennisgeving van gebreken
De klant of de door de klant gemachtigde chauffeur moet de staat van de goederen onmiddellijk na ontvangst controleren. Het Bedrijf neemt klachten over gebreken aan de goederen en klachten wegens onvolledige of onjuiste levering alleen in behandeling als ze schriftelijk worden ingediend bij het leverende verkooppunt binnen uiterlijk zeven werkdagen na ontvangst van de goederen, samen met de leveringsdocumenten of de factuur. Defecten die niet herkenbaar zijn bij onmiddellijke inspectie moeten worden gemeld zodra ze worden ontdekt. Als de klant dit nalaat, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd. De defecten moeten nauwkeurig worden beschreven. Afgekeurde goederen mogen in geen geval geïnstalleerd of gebruikt worden; anders worden ze geacht goedgekeurd te zijn. Het bedrijf stuurt de klacht door naar de betreffende leverancier of fabrikant.

7.3. Verjaring
De garantieperiode is één jaar vanaf de levering van de goederen.

7.4. Garantieservices
In het geval van gerechtvaardigde klachten en garantieclaims heeft het bedrijf het recht om naar eigen goeddunken de defecte goederen op eigen kosten te vervangen of te repareren, een prijsvermindering toe te kennen of de aankoop te annuleren. De detailhandelaar biedt voor gerepareerde of vervangen goederen dezelfde garantie als voor de oorspronkelijke service. Vervangen of geretourneerde onderdelen worden eigendom van het bedrijf. In bijzondere gevallen kan het Bedrijf de installatie- en verhuiskosten en de transport- en servicekosten geheel of gedeeltelijk op zich nemen, mits deze in redelijke verhouding staan tot de waarde van de gereclameerde goederen. Verdere aanspraken, in het bijzonder op vergoeding van schade die op geen enkele wijze aan de geleverde goederen zelf is ontstaan (directe en indirecte schade), zijn uitgesloten. Garantieservices die rechtstreeks door de leverancier of fabrikant aan de klant worden geleverd, zijn voorbehouden. Kennisgeving van defecten en garantieclaims ontslaan de klant niet van de verplichting om op tijd te betalen.
De garantieverplichting van de onderneming is over het algemeen uitgesloten indien en voor zover zij de functie van facturerings- en betalingsagent op zich neemt.

8. ruilen en retourneren van goederen

Ruilen en retourneren van goederen is alleen mogelijk met toestemming van het bedrijf. Op maat gemaakte producten en goederen die het bedrijf niet op voorraad heeft of die af fabriek zijn geleverd, worden niet teruggenomen. Transport- en verpakkingskosten zijn in alle gevallen voor rekening van de klant. Vervallen goederen en geopende verpakkingen worden niet geruild of teruggenomen. Geretourneerde goederen worden alleen geaccepteerd als ze in perfecte staat zijn; ze worden gecrediteerd met een aftrek van ten minste 20% van de factuurprijzen. Het bedrijf geeft een retourbon uit voor alle retourzendingen.

9. betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden worden overeengekomen voordat de eerste zakelijke relatie begint. KUBATEC BMT AG behoudt zich het recht voor om de betalingsvoorwaarden op elk moment aan te passen.

10. eigendomsvoorbehoud

Het Bedrijf en de Klant komen hierbij uitdrukkelijk een eigendomsvoorbehoud overeen, dat geldt voor alle koopcontracten die tussen de partijen worden gesloten. De klant wordt dus geen eigenaar van de verkochte goederen bij het in bezit nemen, maar pas na betaling van de volledige overeengekomen aankoopprijs. Het bedrijf is dus gemachtigd om op eigen kosten eenzijdig te zorgen voor de inschrijving van dit eigendomsvoorbehoud in het openbare register bij het incassobureau.

11 Plaats van nakoming, bevoegde rechtbank, toepasselijk recht

De plaats van nakoming is het hoofdkantoor van het bedrijf. Voor alle geschillen waartoe het contract of deze algemene voorwaarden aanleiding kunnen geven, is de maatschappelijke zetel van het bedrijf de exclusieve plaats van jurisdictie. Het contract en deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het recht van Liechtenstein. Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

Geproduceerd in Liechtenstein.
Wereldwijd verkrijgbaar.

Meer informatie