GTC

1. Yleistä, soveltamisala

Seuraavat yleiset myynti-, toimitus- ja maksuehdot ovat olennainen osa jokaista yrityksemme ja asiakkaan välistä sopimusta. Ne ovat saatavilla myyntipisteidemme tiskeiltä, verkkosivuiltamme sekä erilaisista luetteloista ja esitteistä. Näin ollen niiden katsotaan olevan tiedossa ja hyväksytyt varauksetta, kun tili avataan, tilaus tehdään, sopimus tehdään tai tavarat otetaan haltuun. Pidätämme oikeuden tehdä lisäsopimuksia, vakuutuksia tai tuotekohtaisia ehtoja, ja niiden on joka tapauksessa oltava kahden valtuutetun työntekijämme kirjallisesti hyväksymiä. Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa näitä yleisiä käyttöehtoja milloin tahansa.

2. tarjoukset

Kaikki nettisivuilla, luetteloissa, esitteissä, näyttelyissä jne. olevat tarjoukset voivat muuttua, eivätkä ne ole sitovia. Yritys on sidottu vain sellaisiin tarjouksiin, jotka on osoitettu henkilökohtaisesti asiakkaillemme. Tarjouksemme ovat voimassa enintään kolme kuukautta.
Tuotevalikoimaa voidaan muuttaa milloin tahansa ja ilman erillistä ilmoitusta. Yritys ei ole velvollinen pitämään varastossa kaikkia nettisivuilla, luetteloissa, esitteissä, näyttelyissä jne. mainittuja tuotteita.

3. hinnat

Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa ilmoitettuja hintoja milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta. Ellei toisin mainita, hinnat ovat noudettavissa yrityksen varastosta.

4. kuljetus-, pakkaus- ja muut kustannukset

Kuljetus-, asennus-, pakkaus-, kuormalava-, purku-, nosturi-, erikoiskone- jne. kustannukset eivät sisälly hintoihin, vaan ne veloitetaan laskun laatimisen yhteydessä sovellettavan hinnan mukaan. Nämä kustannukset voivat nousta erityisesti polttoaineen hinnanvaihtelujen ja HVF:n mukautusten vuoksi. Vuoristokuljetuksiin sovelletaan lisämaksuja.
Laskutetut kuormalavat, jotka on palautettu moitteettomassa kunnossa ja joiden kuljetus on maksettu, hyvitetään, mutta niistä vähennetään käyttömaksu. Vain laskutettujen kuormalavojen määrä voidaan palauttaa. Lavat, jotka ylittävät kuormalavojen saldon, eivät saa hyvitystä. Jos kyseessä on kuormalavojen noutotilaus ilman samanaikaista tavaratoimitusta, veloitetaan osa kuljetuskustannuksista. Kuormalavojen suora vaihto ilman selvitystä tai hyvityslaskuilmoitusta on kielletty.

5. toimitukset

5.1. Toimitusajat
Yritys tekee kaikkensa pitääkseen kiinni toimitusajoista. Ne ovat kuitenkin vain suuntaa-antavia eivätkä sido yritystä millään tavalla. Määräaikojen noudattamatta jättäminen ei oikeuta asiakasta peruuttamaan sopimusta tai vaatimaan korvausta yritykseltä. Erityisesti ylivoimainen este, lakko, toiminnan lopettaminen, tuotantorajoitukset, tuotantolaitosten vahingoittuminen, toimittajan toimituksen viivästyminen tai toimittamatta jättäminen, toiminta- tai liikennehäiriöt tai muut vastaavat ennakoimattomat tapahtumat, joihin emme voi vaikuttaa, vapauttavat meidät sovittujen sopimusten täyttämisestä sovitussa toimitusajassa tai jopa koko sopimuksen täyttämisestä, jos toimitus on mahdotonta.
Sovittuja toimitusaikoja sovelletaan sopimuksen tekemisestä alkaen, kuitenkin aikaisintaan sen jälkeen, kun kaikki asiakkaalta vaaditut tiedot on saatu.
Jos on sovittu toimituksesta tilauksesta, asiakas on velvollinen noutamaan tavarat sovitun määräajan/päivämäärän kuluessa; ellei erityistä määräaikaa/päivämäärää ole määritetty, tämä määräaika/päivämäärä on enintään kuusi kuukautta sopimuksen tekemisestä. Tämän määräajan päätyttyä yrityksellä on oikeus vaatia sopimuksen välitöntä täyttämistä. Jos yhtiön tavarantoimittajat tekevät hinnankorotuksia ennen toimituksen tai osatoimituksen peruuttamista, ne veloitetaan vielä peruuttamattomista toimituksista tai osatoimituksista.

5.2. Kuljetus ja purkaminen
Yritys itse tai toimeksiantamamme kuljetusyritys toimittaa tavaramme tarjouksessa, tilausvahvistuksessa tai asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen, jolloin purkupaikan on oltava helposti ajoneuvojemme saavutettavissa. Purettaessa tavarat asetetaan maahan ajoneuvon viereen.
Vastaanottajan on annettava tarvittava apu tavaroita purettaessa. Yritys laskuttaa mahdollisen odotusajan voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Jos toimituksesta on ilmoitettu, mutta asiakas tai asiakkaan valtuuttama henkilö ei ole paikalla toimitushetkellä, tavarat katsotaan asianmukaisesti luovutetuiksi purkamisen yhteydessä.
Asiakkaan on ilmoitettava kirjallisesti kaikista kuljetusvaurioista 48 tunnin kuluessa tavaran vastaanottamisesta yhtiön toimittavalle myyntipisteelle ja rahdinkuljettajalle.

6. hyötyjen ja riskien siirtäminen

Hyöty ja vaara siirtyvät yritykseltä asiakkaalle, kun tavara toimitetaan myyntipaikasta tai varastosta, vaikka toimitus tapahtuisi vapaasti kuljetettuna tai vastaavanlaisen lausekkeen nojalla.
Ainoat poikkeukset tästä ovat yhtiön tai sen puolesta toimittajan suorittamat toimitukset, jolloin hyöty ja riski siirtyvät asiakkaalle purkamisen yhteydessä.

7. takuu kohteen vioista johtuen

7.1. Viat
Vähäisiä poikkeamia mitoissa, pinnanlaadussa, painossa ja värissä, jotka ovat tavanomaisia kaupan alalla tai johtuvat tuotantotekniikasta, ja yleensä kaikkia eroja, jotka eivät poikkea sovellettavista standardeista, ei pidetä puutteina, edellyttäen, että toimitetut tavarat soveltuvat aiottuun käyttöön. Myöskään seuraavissa tapauksissa ei ole puutteita: Rakennusteollisuuden tunnustettujen sääntöjen noudattamatta jättäminen; epäasianmukainen käsittely, käyttö, toteutus tai varastointi; teknisten ohjeiden tai kokoonpano- ja huoltopalvelujen rikkominen; toimittajiemme tai valmistajiemme suunnittelu- tai muiden määräysten rikkominen; luonnollinen kuluminen tai liiallinen rasitus.

7.2. Ilmoitus puutteista
Asiakkaan tai hänen valtuuttamansa kuljettajan on tarkastettava tavaran kunto välittömästi sen vastaanottamisen jälkeen. Yhtiö ottaa huomioon tavaroissa olevia virheitä koskevat valitukset sekä puutteellisesta tai virheellisestä toimituksesta johtuvat valitukset vain, jos ne esitetään kirjallisesti toimituksen tehneelle myyntipisteelle viimeistään seitsemän työpäivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta yhdessä toimitusasiakirjojen tai laskun kanssa. Viat, joita ei voida havaita välittömästi tarkastamalla, on ilmoitettava heti, kun ne havaitaan. Jos asiakas ei tee näin, tavarat katsotaan hyväksytyiksi. Virheet on kuvattava tarkasti. Hylättyjä tavaroita ei saa missään tapauksessa asentaa tai käyttää; muussa tapauksessa ne katsotaan hyväksytyiksi. Yritys välittää valituksen asianomaiselle toimittajalle tai valmistajalle.

7.3. Vanhentumissäännöt
Takuu kestää yhden vuoden tavaran toimituksesta.

7.4. Takuupalvelut
Perustelluissa reklamaatioissa ja takuuvaatimuksissa yrityksellä on oikeus harkintansa mukaan vaihtaa tai korjata vialliset tavarat omalla kustannuksellaan tai myöntää hinnanalennus tai peruuttaa osto. Jälleenmyyjän on annettava korjatuille tai korvatuille tavaroille sama takuu kuin alkuperäiselle palvelulle. Korvatut tai palautetut osat siirtyvät yrityksen omaisuudeksi. Erityistapauksissa Yhtiö voi ottaa vastatakseen asennus- ja muuttokustannuksista sekä kuljetus- ja huoltokustannuksista kokonaan tai osittain, jos ne ovat kohtuullisessa suhteessa valituksen kohteena olevien tavaroiden arvoon. Muita vaatimuksia, erityisesti korvauksia vahingoista, joita ei ole aiheutunut toimitetuille tavaroille itselleen (suorat ja välilliset vahingot), ei voida esittää. Toimittajan tai valmistajan suoraan asiakkaalle tarjoamat takuupalvelut on varattu. Ilmoitus vioista ja takuuvaatimuksista ei vapauta asiakasta maksuvelvollisuudesta ajoissa.
Yrityksen takuuvelvollisuus on yleensä suljettu pois, jos ja siltä osin kuin se toimii laskutus- ja maksuasiamiehenä.

8. tavaroiden vaihto ja palautus

Tavaroiden vaihtaminen ja palauttaminen on mahdollista vain yrityksen suostumuksella. Räätälöityjä tuotteita ja tavaroita, joita yrityksellä ei ole varastossa tai jotka on toimitettu vapaasti tehtaalla, ei oteta takaisin. Kuljetus- ja pakkauskustannuksista vastaa kaikissa tapauksissa asiakas. Vanhentuneita tuotteita ja avattuja pakkauksia ei vaihdeta eikä oteta takaisin. Palautetut tavarat hyväksytään vain moitteettomassa kunnossa; niistä vähennetään vähintään 20 % laskutushinnasta. Yritys antaa palautusilmoituksen kaikista palautuksista.

9. maksuehdot

Maksuehdoista sovitaan ennen ensimmäisen liikesuhteen alkamista. KUBATEC BMT AG pidättää oikeuden muuttaa maksuehtoja milloin tahansa.

10. omistusoikeuden varaaminen

Yritys ja asiakas sopivat täten nimenomaisesti omistusoikeuden pidättämisestä, joka on voimassa kaikissa osapuolten välillä tehdyissä ostosopimuksissa. Asiakkaasta ei siis tule myydyn tavaran omistajaa haltuunoton yhteydessä, vaan vasta kun sovittu kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan. Yrityksellä on näin ollen oikeus yksipuolisesti ja omalla kustannuksellaan huolehtia siitä, että nykyinen omistusoikeuden pidätys merkitään julkiseen rekisteriin perintätoimistossa.

11 Täyttämispaikka, oikeuspaikka, sovellettava laki

Täyttöpaikka on yrityksen rekisteröity toimipaikka. Kaikissa riita-asioissa, jotka voivat johtua sopimuksesta tai näistä yleisistä sopimusehdoista, yhtiön kotipaikka on yksinomainen oikeuspaikka. Sopimukseen ja näihin yleisiin sopimusehtoihin sovelletaan Liechtensteinin lakia. Jos näiden yleisten sopimusehtojen yksittäiset määräykset ovat pätemättömiä, se ei vaikuta muiden määräysten pätevyyteen.

Tuotettu Liechtensteinissa.
Saatavilla maailmanlaajuisesti.

Lue lisää